İÇERİKLER

Kapsam

Bu rapor, etkilerimizin önemli olduğu operasyonlarımızı kapsaması açısından Zorlu Holding A.Ş., Korteks Mensucat Sanayi ve Tic. A.Ş., Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş., Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Zorlu Enerji Grubu’nun Türkiye operasyonları, Meta Nikel Kobalt A.Ş., Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş., Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 faaliyet yılını içeren konsolide verileri temel almaktadır. Raporda; Korteks Mensucat Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Zorlu Tekstil Grubu olarak; Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vestel Şirketler Grubu olarak; Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş., Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi ise Zorlu Gayrimenkul Grubu ve Meta Nikel Kobalt A.Ş. ise Meta Nikel olarak anılmaktadır.

Rapor Hakkında

Zorlu Holding olarak sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve performansımızı, Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla paydaşlarımıza düzenli olarak sunuyoruz.

GRI Standartları “Temel” (Core) seçeneğine uygun olarak hazırladığımız Rapor aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact-UNGC) kapsamında 9. İlerleme Bildirimimizi kapsıyor. Rapor; Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisini, hedeflerimizi ve performansımızı aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkılarımızı içeriyor.

Ömer Yüngül
CEO

Değerli Paydaşlarımız

Küresel iş dünyası, özellikle son 10 yıldır, hissedar ve kâr temelli yaklaşımdan paydaş temelli yaklaşıma doğru bir değişim yaşıyor. Bunun bir yansıması olarak tüm paydaşlar değer zincirinin bir parçası haline gelirken kârlılık ile toplumsal faydayı birlikte sunabilmek, günümüz iş dünyasının ana gündem maddelerinden bir haline gelmiş durumda.

Bu paradigma değişiminin bir yansıması olarak artık öncü şirketler; çalışanlara, çevreye ve topluma yatırımı işin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Şirketin, toplumun ve bir ülkenin gelecekteki başarısı için tüm bunlara değer katmayı taahhüt eden yaklaşım, giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor.

Devamını Oku
Cem Köksal
Sürdürülebilirlik
Komitesi Başkanı

Değerli Paydaşlarımız,

2018 yılında yaşananlar, sürdürülebilirlik odaklı bir küresel dönüşüm ihtiyacının ne kadar hayati bir konu haline geldiğini bir kez daha göstermiş bulunuyor. Doğal afetlerin sıklığı, iklim değişikliği konusunda atılan adımların yetersiz kalması, siber saldırılar ve küresel güçler arasındaki ticaret savaşları yeni bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğuna işaret ediyor.

Devamını Oku

AKILLI HAYAT
2030

İklim değişikliği, şehirleşme, göçler, yaşlanan nüfus, azalan kaynaklar, sosyo-ekonomik değişimler ve dijitalleşme yaşam biçimimizi dönüştürürken, sürdürülebilir kalkınmanın önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere daha iyi, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyor, beraberinde önemli fırsatlar getiriyor ve iş yapış şekillerimizi sorgulamamıza yol açıyor. Akıllı Hayat 2030 gelecek planımız, yaşamı daha üretken, verimli, kontrol edilebilir, bütüncül ve sürdürülebilir hale getirmek için geliştirilen inovatif çözümleri içeriyor.

İnovatif bakış açısı, akıllı süreçler ile sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz.

Devamını Oku

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Zorlu Holding’i öncü, yeni dünya için üreten, geleceğin iş gücüne yatırım yapan, toplumsal beklenti ve çevresel meseleleri önemseyen, değişimi öngören, değişime ayak uyduran ve lider geliştiren bir yapı haline getirmek için sürdürülebilirliği sistematik bir şekilde yönetiyoruz.

Akıllı Hayat 2030 vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri çalışanlarımız. Uzun vadeli hedeflere çalışanlarımızın Akıllı Hayat 2030 vizyonuna olan tutkusu, bağlılığı ve bu vizyondan aldığı ilhamla ulaşacağımıza inanıyoruz. Mali İşler Grup Başkanlığı’ndaki (CFO) Sürdürülebilirlik Komitesi ve bu komite altında kurulan Ar-Ge ve İnovasyon, Çalışanlar, Çevre, Kurumsal Yönetim, Toplumla İlişkiler, Müşteri İlişkileri ve Tedarikçi ilişkileri alanlarındaki 7 Çalışma Grubu sürdürülebilirlik hedeflerinin takibini ve Akıllı Hayat 2030 yaklaşımının Grup şirketlerinde içselleştirilmesi görevini üstleniyor. Çalışma grubu üyeleri, 2022 hedeflerine yönelik belirledikleri alt hedeflerdeki güncel durumu tartışmak ve bu hedeflere nasıl ulaşacağını gösteren yol haritasını gerekli durumlarda revize etmek için yıl içinde düzenli olarak bir araya geliyor. Çalışma Grubu Başkanları Komite Başkanı’na düzenli olarak raporlama yapıyor.

Devamını Oku

Paydaşlarla Diyalog

Türkiye’nin en büyük Holding yapılarından biri olarak aldığımız tüm stratejik kararlarda Holding ve Grup şirketlerinin yanı sıra dış paydaşlarımız için de fayda sağlama sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, kilit paydaşlarımız olarak gördüğümüz kişi, kurum ve kuruluşlar ile düzenli ve çift taraflı iletişim kurmaya özen gösteriyor, farklı uluslararası platformlarda yer alıyoruz.

Öncelikli konuları belirlerken çalışanlardan oluşan iç paydaşlara ve işimize doğrudan ve dolaylı etkisi olan dış paydaşlara başvurduk. Paydaşlara sürdürülebilirlik alanında beklentilerini danıştığımız bu süreci, bağımsız bir danışmanlık şirketi iş birliğinde AA1000 Paydaş Katılım Standardı’na uygun olarak yürüttük.

Devamını Oku

Öncelikli Konular

Analizle, Zorlu Holding’in çok yüksek ve yüksek öncelikli konuları belirlendi.

Önceliklendirme analiziyle ortaya çıkan çok yüksek öncelikli konular, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimizin ana değer alanlarıyla uyum gösteriyor. Öncelikli konularımızı stratejik yaklaşımımızı uygulamamızda önemli bir araç olarak görüyoruz.

Dijital Dönüşüm ve Ar-Ge & İnovasyon konuları yenilikçiliği kurum kültürü haline getirme ve toplumun hayallerini gerçekleştirme amacımızla örtüşüyor.

Devamını Oku
Billur Demir Atan
Kurumsal Yönetim
Çalışma Grubu Lideri

Akıllı Hayat 2030 stratejisinde kurumsal yönetimin önemi nedir?

Adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu yönetim sadece kurumsal yönetimin değil, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın da temeli. Kurulduğumuz yıldan beri süregelen temel prensip ve iş yapış şekillerimizi kurumsal yönetim ilkeleri ışığında güncelleyerek Zorlu Holding Etik İlkeleri başlığı altında topladık.

Etik İlkeler, Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

Türkiye’nin en büyük Holding yapılarından biri olarak aldığımız tüm stratejik kararlarda Holding ve Grup şirketlerinin yanı sıra dış paydaşlarımız için de fayda sağlama sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, kilit paydaşlarımız olarak gördüğümüz kişi, kurum ve kuruluşlar ile düzenli ve çift taraflı iletişim kurmaya özen gösteriyor, farklı uluslararası platformlarda yer alıyoruz.

Devamını Oku

Risk Yönetimi

Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin varlığı, gelişmesi ve devamlılığı için tehlike teşkil eden finansal ve finansal olmayan risklerin erken teşhisi ve gerekli önlemlerin alınması Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı tarafından yürütülüyor.

Devamını Oku

Denetim

Zorlu Grubu Şirketleri’nde denetim fonksiyonu Zorlu Holding bünyesinde yapılanmış Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. İç Denetim Süreç, İç Denetim İnceleme, Finansal Denetim, Vergi Denetimi ve Vergi Danışmanlık Bölümleri’ni bünyesinde barındıran Denetim Genel Müdürlüğü, risk bazlı hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim programı çerçevesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yazılı kurallara uygunluk, bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güvenliği konularında denetimler yürütüyor aynı zamanda makul güvence ile danışmanlık faaliyetlerini yerine getiriyor.

Devamını Oku

İç Kontrol Sistemi

Sorumlu ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biri de tüm faaliyet ve süreçlerde etkin bir iç kontrol mekanizmasının oluşturulması ve hayata geçirilmesidir. Zorlu Grubu Şirketlerinde iç kontrol geliştirme çalışmalarının koordinasyonu, Zorlu Holding bünyesinden merkezi olarak koordine edilen bir yapıda yürütülüyor. Zorlu Holding İç Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Grup şirketlerinde hedeflere yönelik, tutarlı ve entegre şekilde işleyecek risk yönetiminin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Devamını Oku

İLHAM
VERİYORUZ

Güçlü bir gelecek ancak çeşitliliğin, fırsat eşitliğinin ve kapsayıcılığın sağlandığı bir iş ortamında gelişir. Çalışanlarımıza, kendilerini güvende hissettikleri, onları güçlü geleceğe taşıyan bir iş ortamı sunarken farklı bakmaları, yenilikçi düşünmeleri ve harekete geçmeleri için ilham veririz.

Yaşadığımız değişim ve dönüşüm çağının merkezinde insan var. Geleceği birlikte tasarladığımız çalışanlarımız, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin en büyük değeri. Yaratıcılık, çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik bizi besleyen ilkeler. Çalışanlarımıza arzu ettiğimiz değişime ulaşmak için ilham verir; onları tutku ve bağlılıkla çalışmaları için motive ederiz.

Zülal Öztürk Kaya
Çalışanlar
Çalışma Grubu Lideri

Çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin şirketlerin sürdürülebilir bir performans sağlamasına etkisi nedir? Zorlu Holding çalışan bağlılığı ve memnuniyeti konusunu nasıl ele alıyor?

2018 yılında yaşananlar, sürdürülebilirlik odaklı bir küresel dönüşüm ihtiyacının ne kadar hayati bir konu haline geldiğini bir kez daha göstermiş bulunuyor. Doğal afetlerin sıklığı, iklim değişikliği konusunda atılan adımların yetersiz kalması, siber saldırılar ve küresel güçler arasındaki ticaret savaşları yeni bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğuna işaret ediyor.

Çalışan Demografisi

Çalışmalarımıza yaptığımız yatırımlarla, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme küresel amaçlarına katkı veriyoruz.


Farklı düşüncelerden beslenmenin, kapsayıcılığın ve çok sesliliğin; yaratıcılığa ilham veren, inovasyonu teşvik eden ve sürdürülebilir kılan, etkin kararlar verilen, daha üretken, daha mutlu bir çalışma ortamı sağladığına inanıyoruz. İş ortamında çeşitliliğin, farklı yetkinlik ve yeteneklerin rekabet avantajına dönüştürülmesine, iş performansının artırılmasına ve ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine imkan sağladığına inanıyoruz. Zorlu Holding ve Grup şirketleri olarak çeşitliliği destekleyen, fırsat eşitliğine dayanan bir çalışma kültürüne sahibiz.

Devamını Oku

Yetenek Yönetimi

En önemli varlığımız deneyimli, nitelikli ve donanımlı insan kaynağımız. Çalışanlarımıza yetenek ve yetkinliklerini geliştirme olanakları sunuyoruz.

İş alanlarımızda başarımızı sürdürmek için gelecek trendlerini yakından takip eden, değişime uyum sağlayabilecek ve şirketlerimize katma değer yaratabilecek yetenekleri bünyemizde tutmaya öncelik veriyoruz.

Hedeflerimizde ilerlerken ve işimizde rekabet avantajı sağlayan uygulamalar geliştirirken şirketimizin ihtiyacı olan yeteneklere sahip çalışanların seçimine önem veriyoruz. Sahip oldukları yetenekleri geliştirmeleri için temelinde başarıyı ödüllendirmek olan, şeffaf performans yönetim sistemi uyguluyoruz.

Devamını Oku

Parlak Bi’ Fikir ile girişimcilik ve inovasyon ruhunu destekliyoruz.

Akıllı Hayat 2030 ile daha sürdürülebilir ve akıllı bir gelecek inşa etme yolunda önemli bir adım daha atarak Parlak Bi’Fikir! ismiyle kurum içi girişimcilik sürecini başlattık. Amacımız 2022 yılına kadar çalışanlarımızın kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon için çalışmalarını sağlayarak farklı fikirlerin girişimcilik bakış açısıyla özgürce hayat bulduğu, desteklendiği yenilikçi bir kültür yaratmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşimizi güvenle ve sorumlulukla yapıyoruz. İş güvenliğini ve çalışan sağlığını sürekli gözeterek süreçleri iyileştirmeyi hedefliyoruz.


Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyuyor; mevzuatın ötesine geçen uygulamalarla sağlıklı, güvenli ve insana yakışır bir iş ortamı yaratıyoruz. Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenliği ilgilendiren tüm risklerinin analizi ederek bu risklerin minimize edilmesi için çalışıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) kurum kültürüne yerleşmesi için bu bilinci oluşturacak eğitimler düzenliyoruz. Sıfır iş kazası ve Sıfır meslek hastalığı hedeflerimiz doğrultusunda gerekli önlemleri alıyoruz. Düzenli olarak uygulamalı ve interaktif İSG eğitimleri gerçekleştiriyoruz. İSG konulu senaryolarla gerçekleştirilen tatbikatlarla ve bilgilendirme broşürleriyle çalışanları çalışma ortamında karşılaşabilecekleri İSG’ye ilişkin risklere hazırlıyoruz.

Zorluteks Lüleburgaz Fabrikası’na Very Good skoru


Zorluteks uluslararası standartlara uygun, sağlıklı, güvenli iş ortamı yaratma hedefiyle sürdürülebilir çalışma koşullarını uluslararası platformlara denetleterek belgelendiriyor. BSCI tarafından 13 farklı kriterde gerçekleşen denetimden geçerek en yüksek seviye olan Very Good skorunu alan Zorluteks Lüleburgaz Fabrikası, bu alandaki başarısını bir kez daha tescil ettirdi. BSCI denetiminde ağırlıklı olarak İSG konuları olmak üzere Sosyal Yönetim Sistemi ve Sağanak Etkisi, Çalışanların Katılımı ve Korunması, Örgütlenme ve Toplu İş Sözleşmesi Özgürlüğü Kapsamındaki Haklar, Ayrımcılık Yapmama, Adil Ücretlendirme, Uygun Çalışma Saatleri, İş Sağlığı ve Emniyet, Çocuk İşçi Çalıştırmama, Genç İşçilere Özel Koruma, Kayıtdışı/Kuralsız İşçi Çalıştırmama, Borcu Karşılığında, Borcunu Ödemesi İçin İşçi 3-Çalıştırmama, Çevrenin Korunması ve Etik İlkelere Uygun İş Yapma olmak üzere 13 farklı kriterde değerlendirme yapılıyor.

Devamını Oku

GÜÇ
KATIYORUZ

Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz kapsamında sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme anlayışımız doğrultusunda insanı korurken, dünyayı da koruyoruz. Teknolojiyi en verimli şekilde kullanıyor ve akıllı ürünlerimizle insana ve çevremize güç katıyoruz.

Kaan Gençel
Çevre Çalışma Grubu Lideri

Şirketler, iklim değişikliği, kaynakların azalması gibi çevresel sorunların arttığı bir dönemde nasıl bir yaklaşım benimsiyor?

Cevap: Son yıllarda azalan doğal kaynaklar ve iklim değişikliğinin etkileri giderek daha fazla hissediliyor. Şirketler bu konuların kendi sektörleri ve faaliyetleri üzerindeki etkileri ve risklerini değerlendirerek en önemli etki alanlarında aksiyon planları ve hedefler belirleyerek çalışıyor. Zorlu Holding ve Grup Şirketleri olarak yürüttüğümüz çalışmaları hammaddeden satış sonrası süreçlerine kadar değer zincirinde çevresel etki alanlarını kapsayacak şekilde tasarlıyoruz.

Çevre

Herkes için daha iyi bir gelecek hayalini ifade eden bu hedeflere, inovatif ve teknolojik yeniliklerden beslenen bir dönüşümle ulaşılabileceğine inanıyoruz. Bu vizyon bize çevre üzerindeki etkimizi azaltma fırsatı sunuyor. Enerji ve kaynak tasarrufunu artırarak, daha az tüketerek, daha verimli üretecek yenilik ve gelişimler yaratarak, küresel dönüşümün bir parçası olmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme anlayışımız dünyayı ve kaynaklarını korumayı içeriyor. Şeffaf, çevre ile uyumlu, kaynakları verimli kullanan sorumlu üretim ve tüketim anlayışımız doğrultusunda karbon ayak izimizi azaltıyor, çevreye saygılı üretim anlayışını tedarik zincirimize yaygınlaştırıyor, teknolojiyi en verimli şekilde kullanıyor ve akıllı ürünlerimizle insana ve çevremize güç katıyoruz.

Çevre yönetiminde her zaman uluslararası standartları rehber alıyor, hedeflerle performansımızı takip ederek en iyi uygulamaları yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlamayı önceliklerimiz arasında görüyoruz.

Devamını Oku
Yüce Demirseren
Ar-Ge ve İnovasyon
Çalışma Grubu Lideri

Ar-Ge çalışmalarına sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı bakış açısının entegre edilmesi neden önemli?

Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar mevcut iş yapma ezberlerinin değişmesi anlamına geliyor. Bunu da ancak farklı çalışma pratikleri geliştirerek gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımıza yenilikçiliği entegre etmek önemli bir rol oynuyor. Kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon çalışmaları bu farklı iş yapma pratiklerinin örnekleri. Bu adımlar sonucu ortaya çıkan ürünler topluma ve çevreye fayda sağlarken kârlılık anlamında da Grubumuza katkı sağlıyor.

AR-GE & İnovasyon

Akıllı Hayat 2030, teknoloji ve inovasyon odaklı değişim ihtiyacına uyum sağlayarak geleceğe yön veren şirketler arasında olmamızı kolaylaştıracak önemli bir rehber. Ar-Ge ve inovasyona yönelik çalışmalarımızı bu rehber ışığında belirliyor, geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamaya çalışıyoruz. Yakaladığımız başarıların arkasında yenilikçi bakış açımız, araştırma, geliştirme ve öğrenmeye olan inancımız yatıyor.

Devamını Oku
Özgür Tirün
Tedarikçi İlişkileri
Çalışma Grubu Lideri

Tedarik zinciri yönetimi Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisinin yayılmasında nasıl bir rol oynuyor?

Sürdürülebilirliğin kurumsal düzeydeki uygulamalarının, günümüzde özel sektör için rekabet üstünlüğü sağlayan en önemli ayaklarından birini tedarik zinciri çalışmaları oluşturuyor. Kurumsal sürdürülebilirlik anlayışının tedarik zinciri boyunca yerleşmesi, şirketlerin toplumlar üzerindeki geniş ve kapsamlı etkileri düşünüldüğünde büyük fark yaratıyor. Zorlu Holding’in de geniş̧ tedarikçi ağı sayesinde büyük bir etki alanı bulunuyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve uygulamalarımızı tedarikçilerimize yayarak ilgili sektörlerin dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyoruz.

Tedarik Zinciri

Yarattığımız çevresel ve sosyal etki açısından şirket olarak sadece kendimizden sorumlu değiliz. Ürün ve hizmetlerimizin sizlere ulaşma sürecine dahil olan tedarikçi ve iş ortaklarımıza sorumlu üretim ve tüketim bilinci kazandırmayı hedefliyoruz.

Üretim süreçleri gün geçtikçe giderek daha da rekabetçi hale geliyor. Artan rekabet sosyal fayda sağlarken tedarik zincirindeki ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilirliği dengelemede zorluklara yol açıyor. Zorlu Holding olarak tekstil, enerji, elektronik, beyaz eşya, gayrimenkul, maden ve metalurji gibi faaliyet gösterdiğimiz farklı sektörler, tedarikçi zinciri bakımından ekonomik, sosyal ve çevresel etki alanı yüksek iş kollarında yer alıyor. Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz doğrultusunda sadece kendimizden değil, tedarikçilerimizden de sorumlu olduğumuza inanıyoruz.

Tedarik zincirimizde yer alan şirketlerin dikkate aldığı sürdürülebilirlik kriterlerinin takibine önem vererek, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığın değer zincirimize yansıtılmasına özen gösteriyoruz. Sahip olduğumuz geniş tedarikçi ekosistemini sürdürülebilir bir şekilde yöneterek ilgili sektörlerin dönüşümüne öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir başarı için de değer zincirimiz boyunca paydaş ekosistemimizi etkileyen konularda sorumlulukla hareket ediyoruz.


Ekosistemimizdeki tedarikçiler, tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyumlu olarak yürütmekle yükümlü. Zorlu Holding Tedarikçi İlkeleri Grup şirketleri tarafından kabul edilmiş bir rehber niteliğindedir. Çocuk işçilik ve zorla çalıştırmanın engellenmesi, ayrımcılığın önlenmesi, insani muamele, ücretlendirme, çalışma saatleri, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, etik konuları İlkeler’in ana başlıklarını oluşturuyor.

Devamını Oku
Selcen Uyguntüzel
Müşteri İlişkileri Çalışma
Grubu Lideri

Kusursuz müşteri deneyimi oluşturma yolunda hızla değişen trendlere uyum sağlamak ve müşteri taleplerini yönetmek için neler yapıyorsunuz?

Etkili müşteri ilişkileri yönetiminin sürdürülebilir bir holding yaratmada büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, günümüzde dijitalleşen dünya ile birlikte hızla değişen müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için müşterilerimize kolayca ulaşılabilir iletişim kanalları sunuyor, bu kanallardan geri bildirimlerini alıyoruz. Kusursuz bir müşteri deneyimi yaratmak ve müşteriden geri bildirimler doğrultusunda kendimizi, süreçlerimizi geliştirmek temel hedefimiz. Tüm müşterilerimizin fikirleri ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesinde çok önemli bir yere sahip. Her sürecimizde gerekli aksiyonların alınabilmesi için geri bildirim mekanizması kurmak çalışma prensibimizin temelini oluşturuyor. İnovasyon süreçlerimize de müşteri geri bildirimlerini dahil ederek Holding genelinde açık inovasyonu destekliyor, bunun için 2022 hedefi ile proje planlarımızı yapmaya başlıyoruz.

Devamını Oku

Müşteri İlişkileri

Sürdürülebilir büyüme için kilit paydaşlarımızın başında müşterilerimiz geliyor. Bu nedenle müşterilerimizle olan iletişimimiz önceliklerimizden biri. Müşterilerimize yarattığımız çözümleri, kolay erişilebilir yapıda ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak şekilde sunuyoruz.

İş yaptığımız tüm sektörlerde iletişimde ve ilişki yönetiminde kendimizi geliştiriyor, yeni ortaklıklar kurarak daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu bağlamda Grup şirketlerinde düzenli müşteri memnuniyeti araştırmaları gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizle olan ilişkilerimizin kusursuz bir müşteri deneyimine dönüşebilmesi için düzenli aralıklarla müşteri beklentilerini izliyor, süreçlerimizi iyileştirmek için çalışmalar yapıyoruz.

Devamını Oku

BİRLİKTE
YAPIYORUZ

Güçlü bir gelecek ancak çeşitliliğin, fırsat eşitliğinin ve kapsayıcılığın sağlandığı bir iş ortamında gelişir. Çalışanlarımıza, kendilerini güvende hissettikleri, onları güçlü geleceğe taşıyan bir iş ortamı sunarken farklı bakmaları, yenilikçi düşünmeleri ve harekete geçmeleri için ilham veririz. Yaşadığımız değişim ve dönüşüm çağının merkezinde insan var. Geleceği birlikte tasarladığımız çalışanlarımız, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin en büyük değeri. Yaratıcılık, çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik bizi besleyen ilkeler. Çalışanlarımıza arzu ettiğimiz değişime ulaşmak için ilham verir; onları tutku ve bağlılıkla çalışmaları için motive ederiz.

Aslı Alemdaroğlu
Toplumla İlişkiler
Çalışma Grubu Lideri

Şirketlerin kendi iş stratejilerine odaklı sosyal yatırımlar yapması ne gibi kazanımlar yaratıyor? Akıllı Hayat 2030 kapsamında Zorlu Holding bu süreci nasıl yönetiyor?

Günümüzde şirketlerin toplumsal meseleler konusunda sorumluk alması her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Gelir dağılımındaki eşitsizlikler, çevresel problemler, yoksulluk gibi meseleler daha önce devletlerin odaklanması ve çözmesi gereken meseleler olarak görülürken, bugün özel sektörün de çözümün bir parçası olması bekleniyor.

Toplumla İlişkiler

Yaptığımız işin, topluma fayda sağlaması, kalıcı bir iyilik yaratması gerektiğine inanıyoruz. Akıllı Hayat 2030 vizyonumuzu sadece üretim odaklı faaliyetlerimize değil, toplumsal sorumluluk çalışmalarımıza da yansıtıyoruz. İnsan kaynağı başta olmak üzere toplumsal fayda yaratan, sürdürülebilir çözümler üreten yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz.

Zorlu Holding olarak, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik çerçevemiz, benimsediğimiz ilkeler ve odaklandığımız program alanları ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda refah seviyesi yüksek ve huzurlu bireylerden oluşan bir toplumun varlığının iş dünyasının ayakta kalabilmesi için büyük önem taşıdığına ve sürdürülebilir büyümenin ancak güçlü toplum ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına gelecekte de karşılık vermek için toplumla iş birliği içerisinde çalışıyoruz.

Devamını Oku

Ekler

Üyelikler ve İş Birlikleri

 • Ashoka
 • Babadağlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİAD)
 • Bursa Afet Derneği (BURAD)
 • Bursa Araştırmalar Vakfı
 • Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği (BUSİAD)
 • Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR)
 • Digitaleurope
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK)
 • Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİAD)
 • Endeavor
 • European Man Made Fiber Association
 • Girişimci Kurumlar Platformu
 • Girişimcilik Vakfı
 • Hasbahçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 • İmece
 • Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği
 • Kadın Girişimciler Derneği
 • Kalite Derneği (KALDER)
 • Kurumsal İletişimciler Derneği
 • Kurumsal Yönetim Derneği
 • Middle East Solar Industry Association (MESIA)
 • Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)
 • Rehber Köpekler Derneği
 • Social Innovation Exchange
 • Suni Sentetik İplik Üreticileri Derneği (SUSEB)
 • Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği (TümAküder)
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)
 • Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)
 • Türkiye Halkla İlişkiler Derneği
 • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
 • UN Global Compact Türkiye Ağı (UNGC)
 • Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
 • Uluslararası Patent Birliği (UPB)
 • Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği (URTEB)
 • Young Guru Academy
 • Yüzde 30 Kulubü
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
 • İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO)
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek
 • İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)
 • Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD)
 • Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TETSİAD)